Stadgar

 1. Föreningens namn är Olika Sväng.
 2. Föreningens säte är i Stockholm.
 3. Föreningens syfte är att bedriva musikpedagogisk verksamhet bland barn och ungdomar i första hand. Föreningens mål är också att samtidigt främja konstnärlig kreativitet och förstärka individens självförtroende och förmåga till eget skapande. Olika Sväng är en demokratisk förening som arbetar i en solidarisk och humanistisk anda där man hjälper varandra och respekterar alla människors lika värde.
 4. Medlemskap är öppet för alla som sympatiserar med föreningens mål och stadgar.
 5. Medlem kan uteslutas av styrelse eller årsmöte, om denne trots påstötning agerar i opposition mot föreningens stadgar.
 6. Årsmöte beslutar om medlemsavgifter
 7. Räkneskapsår följer kalenderår.
 8. Revisor utses av årsmötet.
 9. Årsmöte skall hållas i början av varje år med kallelse minst två veckor innan. Årsmötet väljer styrelse på minst fyra ordinarie ledamöter och suppleanter. Sittande styrelse utgör valberedning.
 10. Rösträtt vid årsmöte äger de medlemmar som infunnit sig och betalt medlemsavgiften.
 11. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Suppleanter äger rätt att närvara vid sammanträden.
 12. Ändring av dessa stadgar liksom upplösning av föreningen kräver minst tre fjärdedels majoritetsbeslut vid två följande årsmöten.
 13. Vid eventuell upplösning av föreningen tillfaller ekonomiska tillgångar och inventarier välgörande ändamål för barn som årsmötet beslutar om.